X
تبلیغات
زولا

آرامش روان

تنها یک دلیل برای شکست انسان وجود دارد و آن کمبود ایمان فرد به خودِ واقعی‌اش است

رشدوتکامل بدنی

   رشد و تکامل بدنی انسان مستقیما و غیر مستقیم در رفتار او موثراست.مثلا اثرمستقیم رشدبدنی در رفتار کودک این است که تعیین می کند که چه کاری از او ساخته است و اثرغیر مستقیم رشد بدنی در رفتارکودک به این صورت است که در گرایش او نسبت به خویشتن و دیگران اثر می گذارد 

رشدسیستم عصبی:مغز آدمی مرکز فرمان یک شبکه ارتباطات وسیع است(سیستم عصبی)عمدتاکنترل اعمال استخوانها.عضلات و ماهیچه ها.اندامها.غده ها.رگهای خونی را در بدن به عهده دارد 

رشد سیستم اعصاب پیش از تولدودرسه تا چهارسالگی بسیار سریع است.نمو در دوران جنینی.بیشترعبارت است ازافزایش و نموسلولهای عصبی است.درحالی که پس از تولد کمتر سلولهای تازه بوجود می آیند.رشد و نمو فرزند آدمی تا چهار سالگی بسیار سریع است.از۴تا۸سالگی از سرعت آن کاسته می شود.وسپس به کندی رشد خود را ادامه می دهد تا۱۶سالگی که مغزبه اندازه کامل خود می رسد.وزن مغزنوزاددرحدود۳۵۰گرم است درحالی که وزن مغزانسان بالغ از۱۴۰۰ گرم تا۱۶۰۰ گرم متغیراست 

 

رشدعضلانی: 

افزایش وزن در هرسن علاوه بر افزایش وزن استخوانها نتیجه ازدیاد دو چیزاست فزونی چربی بدن و رشد و نمو عضلات.درسالهای اول زندگی سرعت افزایش چربی بدن از سرعت نمو عضلات بیشتر است.لکن عضلات بدن از ۱۲تا۱۵سالگی در دختران و از۱۵تا۱۶سالگی در پسران به طور محسوس نمو می کنند 

عضلات در تنظیم فعالیتهای اعضای اصلی بدن مانند قلب.دستگاه گوارش و غددنقش بسیار مهمی بعهده دارند.همچنین.عضلات عهده دار حفظ نیروی بدن و هماهنگی فعالیتهای مختلف هستند.عضلات اشخاص عادی درزمان بلوغ به چهل برابر وزن خود نسبت به زمان تولد میرسد.تا۵سالگی عضلات با افزایش وزن نمو میکنند.سپس از۵تا۶سالگی جهشی در نمو عضلات دیده میشودبه طوری که۷۰درصدازافزایش وزن کودک نتیجه رشدونموعضلانی اوست. 

دردوران کودکی عضلات نسبت به دوران بزرگسالی بیشترحاوی آب وکمترموادپروتئینی هستندوبعلاوه.کمترازعضلات بزرگسالان به استخوان چسبیده اند.همراه با رشد نمو.چسبندگی عضلات به استخوان نیزتغیرخاص پیدامیشودهنگام بلوغ ضخامت عضلات به ۵برابرزمان تولد میرسد 

وضع عضلات کودک از یک سو به عامل وراثت و ازسوی دیگربه سلامت عمومی بدن وکاربرد عضلات در فعالیت بستگی دارد 

رشد و نمواستخوانی: 

ازتحقیقات دراین مورد چنین نتیجه شده است که تفاوت میان استخوانهای یک کودک و یک فردبالغ تنها از لحاظ بزرگی نیست بلکه میان شکل و نسبت استخوانها به یکدیگر نیز تفاوت وجود دارد.به این ترتیب رشد و نمو استخوانها عبارت است ازرشدوتغیرتعدادوتغیر درنحوه پیوندآنهاست. 

کودک هنگام تولد تقریبا دارای۲۷۰قطعه استخوان است که در آغاز بلوغ تعدادآنها به۳۵۰می رسد.سپس به تدریج ازتعداداستخوانها کاسته می شودبه طوری که استخوان بندی انسان بالغ دارای۲۰۶قطعه استخوان است.استخوان کودکان نسبت به استخوان افرادبالغ بیشتر حاوی آب و کمترحاوی موادمعدنی است.ونیز در استخوان کودکان برای تامین مواد لازم برای رشدونموبیشتراز بزرگسالان خون جریان دارد.استخوان کودکان خوب به هم نچسبیده است و بین مفاصل نسبت به استخوان بندی اشخاص بالغ بیشترجا وجود دارد.  

 دندانها:  

کودک دو رشته دندان دارد:دندانهای شیری و دندانهای ثابت.این دو رشته دندان ازچندلحاظبا هم متفاوتند از این قرار: 

۱)تعداددندانهای شیری۲۰ودندانهای ثابت۳۲است 

۲)دندانهای شیری کوچکترازدندانهای ثابت هستند 

۳)دندانهای ثابت دارای کیفیت بهترودرنتیجه دوام بیشتری هستند 

رشد و نمودندانها فرایندمداومی است که ازماه سوم پس از تولدیعنی هنگامی که دندانهای شیری در لثه بوجود می آیندآغازمی شودوبا درآمدن دندانهای عقل بین۲۱تا۲۵سالگی پایان می پزیرد.درآمدن دندانهای شیری همراه با درد است که معمولا اشتهای کودک را مختل می سازدو موجب عصبانیت او می شودامادندانهای ثابت بدون ناراحتی در میایند 

اولین دندان شیری بچه معمولا بین۶و۸ماهگی ظاهر میشود.بچه معمولی درسال اول زندگی۴تا۶دندان دارد.دردوسالگی تعدادآن به۱۶می رسد 

زمان درآمدن دندان متغیراست و به عواملی ازقبیل وراثت.سلامت.تغذیه و جنس بستگی دارد 

درهردوهزارنوزادیکی با یک یاچنددندان به دنیا میاید.درمطالعات بعمل آمده.دیده شده است که یک درصدکودکان پیش ازچهارسالگی ویک درصدبعدازیک سالگی دندان درممیاورند.درشش ماهگی یک سوم کودکان حداقل یک دندان و در۹ماهگی کودکان عادی یا متوسط سه دندان در میاورندمعمولا دندانهای شیری پائین زودترازدندانهای بالا ظاهر می شوند.مرتب و ردیف بودن دندانهای شیری مهمتراز زوددرآمدن آنهاست  

  

رشدنسبی سر: 

پس از تولدسربچه نسبت به قسمتهای دیگربدن کمتررشد می کندوبارشدکمتری باکندی به شکل نهایی خوددرمیاید.هنگام تولدطول سر۲۲درصدطول تمام بدن است.اززمان تولد تاپایان مرحله بلوغ اندازه سردوبرابرمیشوددرحالی که اندازه بدن روی هم رفته سه برابرونیم زمان تولدمیشود.در۱۰سالگی سرکودک۹۵درصدودر۱۵سالگی۹۸درصداندازه سرشخص بالغ می شود.

قد و وزن:رشدقدوافزایش وزن تقریبا به موازات یکدیگرپیش میروندیعنی اگر رشد قدکندوآرام باشدوزن نیزکندخواهد بودوچنانچه رشدقدسریع باشدافزایش وزن نیز سریع می شودولی باید توجه داشت که رشد قد هنگام تولدتا مرحله بلوغ کمتر از افزایش وزن است.وزن ایده آل نوزادهنگام تولد ۳کیلوگرم و قدآن ۵۰سانتی متراست.ذکراین نکته این جاضروری است که رشدقد و وزن کودک را برمبنای قد و وزن هنگام تولد می سنجیم. 

بیشترین رشد نوزاد در یکماهه اول زندگی است.اگر نوزاد ما روزی۲۰گرم وزن اضافه کندودرماه۶۰۰گرمنوزادی کاملا سالم وبارشدی طبیعی است البته نوزادی که کمتر از نیم کیلو در ماه وزن اضافه می کند باید با پزشک مشورت کرد.وزن نوزاد تا ۵ماهگی به۲برابروزن هنگام تولد میرسدیعنی اگر کودک ما با وزنی معادل ۳کیلو به دنیا میاید۵ماهگی به دو برابر یعنی۶کیلوخواهد رسیدودریکسالگی به ۳برابر یعنی۹کیلو خواهد رسیددرطول سالهای دوم و سوم حدمتوسط افزایش وزن درهرسال۵/۱تا۵/۲کیلواست پس ازسال سوم تا آغازدوران بلوغ افزایش وزن کند میشودودر۵سالگی وزن کودک باید۵برابروزن تولد باشد. 

اما نوزادی که درهنگام تولد قدآن۵۰سانتی متر بوده دریک سالگی ۲۵سانتی متر اضافه می کندپس قدایده آل کودک یکساله۷۵سانتی متر است. 

سال دوم کودک۱۲سانتی متر.سال سوم تا پنجم۶سانتی متروسال مدرسه تا نوجوانی ۵تا۶سانتی متر.قبل از دوران بلوغ کندی رشد ۴سانتی متر. 

در ۵سالگی قد کودک۲برابر یعنی۱۰۰سانتی متر خواهد شد 

بچه ۷ساله ۵تا۶سانتی متر درسال رشد میکند 

بنابراین برای بچه۸ساله۱۲۵سانتی متر قدی مناسب است

[ 1391/01/29 ] [ 08:58 ق.ظ ] [ سمیه ملا ] [ 5 نظر ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات