X
تبلیغات
زولا

آرامش روان

تنها یک دلیل برای شکست انسان وجود دارد و آن کمبود ایمان فرد به خودِ واقعی‌اش است

کاربردهای افسون(اهمیت افسانه ازنظررشدروانی و اعتلای فکری کودک)

برای کشف معنی ژرف زندگی لازم است که از چهارچوب تنگ هستی خودمداری فراتر رویم که اگر نه هم اکنون روزی در آینده می توان زندگی رو بارور ساخت.اگر لازمست که آدمی از خویشتن و از کاری که میکند خوشنود و راضی باشد برخورداری از چنین اعتقادی ضروری است.برای آنکه دستخوش مخاطرات و هوسبازی های زندگی نگردیم باید که استعدادهای درونی خویش را رشد دهیم به گونه ای که عواطف و تخیل و ادراک ما همدیگر را حمایت و غنی سازند.احساسهای مثبت .ماراقادر می سازد که خردمندی خویش را تکامل بخشیم.تنها امید ما به آینده است که میتواند ما را در شوربختی هایی که ناچار بدان دچار میشویم بردبار و پابرجا سازد

برای اینکه یک قصه بتواند واقعا توجه کودک را جلب کند باید او را سرگرم سازد و کنجکاویش را برانگیزد.امابرای غنی سازی زندگی کودک.قصه باید علاوه بر سرگرم سازی و تحریک کنجکاوی تخیل اورا برانگیزدوبه او کمک کندتا مفهوم و ادراک خود رابالا برد و عواطف خویش را منظم سازدوعلاوه بر این با نگرانی ها و آرزوهای کودک هم آهنگ شودتا کودک بتواند به مسائل و مشکلات خود پی ببردو در همان حال راه حلهایی برای مسائلی که او را پریشان میسازد به او عرضه دارد.
با توجه به این نکته ها هیچ چیز در میان ادبیات کودکان به قدر افسانه های مردمی جن و پری کودک و همچنین بزرگسال را غنا نمیبخشد و خوشنود نمیسازد 

اکنون همه میخواهند از کودک پنهان سازندکه منشا بسیاری از نابسامانیهای زندگی طبیعت خودمان یعنی تمایل آدمیان به اعمال تجاوزآمیز و ضد اجتماعی و خودخواهانه است اعم از اینکه این امر از خشم ناشی شود یا ازدل نگرانی در عوض میخواهیم کودکانمان باور کنند که افراد بشر همه ذاتا خوبند اما کودکان می دانند که خودشان همیشه خوب نیستند و اغلب حتی وقتی همه خوبند ترجیح می دهند که خوب نباشند و این مغایر با آن چیزی است که از پدرومادرخودشنیده اند و در نتیجه کودک درنظرخودش موجودی شریرجلوه میکند
افسانه های جن وپری اصیل در ضمن اینکه کودک را سرگرم میسازدبه او درباره خودش آگاهی میدهندورشدوتکامل شخصیت اوراتسهیل میکنند وچون در سطوح مختلف دارای مفاهیم گوناگون میباشند حیات کودک را چنان غنی می سازندکه از لحاظ تنوع و تعددمشارکتهای این افسانه ها در زندگی کودک هیچ کتاب یا اثر دیگری نمی تواند با آنها برابری کند .
پیام افسانه های جن و پری به هزاران شکل به کودک می فهماند که پیکار برضدمشکلات طاقت فرسای زندگی اجتناب ناپذیراست و این پیکار جز ذاتی هستی آدمی است اما اگر کسی ضعف نشان ندهدوباثبات قدم سختی های دور از انتظار و اغلب غیر عادلانه را بپذیراشودبرهمه ی موانع غلبه میکند و سرانجام پیروزمند سربر می آورد
   

بخش کوچکی از تحلیل روانی افسانه سیندرلا  

یکی از پیامهای اصلی و آشکار انواع قصه های سیندرلا اینست که اگر فکر کنیم برای موفقیت در زندگی باید به چیزی در جهان خارج دست یازیم کاملا در اشتباهیم تمام مساعی خواهران ناتنی برای رسیدن به هدف خویش از راه اتکای به ظواهر(لباسهایی که به دقت آماده و انتخاب میکنند و حیله ای که به کار میبرند تا کفش گم شده قالب پایشان شود)بی ثمر میماند.فقط کسی سرانجام موفق میشود که مانند سیندرالا با خود صادق باشد
تفاوت میان وضع خواهران ناتنی سیندرالا و سختی های زندگی وتحوالات مهمی که سیندرالا پیدا میکند به هر کودک و هر پدرومادرامکان درک این نکته را می دهد که نفع کودک و نیاز او ایجاب میکند که چندی حتی بهترین پدرومادر را در نقش (ناپدرومادر)پرتوقع و طرد کننده مشاهده کند اگر قصه سیندرالاپدران و مادران راتحت تاثیر قرار میدهدپس اینان باید بپذیرند که به عنوان گامی مهم و مسلم در راه تکامل کودک خویش به سوی رشد روانی لازمست که چندی نقش پدر و مادر بد را به عهده بگیرید .قصه همچنین میگوید که وقتی کودک به هویت راستین خویش دست پیدا میکند پدرومادر خوب بار دیگر در ذهن او زنده میشوند واز قدرت بیشتری بر خوردار میگردند وبرای همیشه جای تصویر پدر و مادر بد را میگیرند

[ 1391/01/31 ] [ 02:57 ب.ظ ] [ سمیه ملا ] [ 3 نظر ]

لینک های ویژه

دیگر امکانات